• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

นิเทศติดตาม ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการระดับภาคเหนือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอัมพร ศิริขวัญ มอบหมายให้นางนิวาส กาญจนคงคา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่26 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับภาคเหนือและเจ้าหน้าที่จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการย่อยสาขาแม่สอด และคณะ จำนวน 7 ท่าน เพื่อตรวจเยี่ยมและแนะนำคณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนชมรม ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านต่างๆของโรงเรียนลงใน Websitกลาง ของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสะดวกในการในการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต่อไป