• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

โครงการประดิษฐ์พานพุ่ม ตัดตุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...กลุ่มแม่ตาว-พระธาตุผาแดง

นางอัมพร ศิริขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน/ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางที่26 ร่วมโครงการประดิษฐ์พานพุ่ง ตัดตัง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง ณ วัดเชตพล ตำบลแม่ตาว (สนับสนุนงบประมาณโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก) กิจกรรมประกอบด้วย การสอนตัดตุง และพานพุ่ม จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและขยายผลในการสอนนักเรียนต่อไป นอกจากนี้ผู้อำนวยการในกลุ่มมีการประชุมเพื่อขยายผลจากการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนอีกด้วย