• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

แม่ตาวกลางร่วมใจ...โรงเรียนหยุด....แต่ไม่หยุดเรียนรู้

นางอัมพร ศิริขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ ร่วมประสานความร่วมมือระหว่าง ....โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง... ในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน และ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ในสถานะการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน อย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง.... ? แม่ตาวกลางร่วมใจ โรงเรียนหยุด...แต่ไม่หยุดเรียนรู้ ?