• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอัมพร ศิริขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ ร่วมกับประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุดม คำอ่อน จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ เกี่ยวกับ การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ อย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง....? แม่ตาวกลางร่วมใจ นักเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด ?