• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ศึกษาดูงานโคกหนองนา

ศึกษาดูงานโคกหนองนา บานาน่า โมเดล ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 33 คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ร่วมศึกษาดูงานโคกหนองนาบานาน่าโมเดล เพื่อศึกษาการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง กิจกรรม สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีตามจุดประสงค์ของกิจกรรมด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ