• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ โดยใช้ศาลาวัดศรีเกิดบ้านแม่ตาวกลาง   หมู่ที่ ๒ เป็นสถานที่เรียน มีพระครูรัตนสีมารักษ์เจ้าคณะแขวง พร้อมด้วยราษฎรในบ้านแม่ตาวกลาง แม่ตาวแพะ และชุมชนบ้านแม่ตาวกลางหมู่ ๒ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นสมทบกับเงินศึกษาพลี มีนายมั่น   ทัพสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ หยุดเรียนวันโกนครึ่งวัน และ วันพระเต็มวัน จนถึง วันที่ ๒๑   มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๙ นายจั่น ใจเมืองใย เป็นครูใหญ่ เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หยุดเรียนประจำสัปดาห์เหมือนเดิม 

         ย้ายสถานที่เรียน เนื่องจากบริเวณวัดศรีเกิดมีพื้นที่คับแคบและจำนวนนักเรียนมากขึ้น ราษฎรจึงพร้อมใจกันย้ายสถานที่เรียนมาอยู่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินจับจองในเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๙๙ ตารางวา เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ตาว จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป.พิเศษ ขนาด ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ก่อสร้างด้วยเงินศึกษาพลี จำนวน ๘๐๐ บาท มีนายผัน สรรคชา เป็นครูใหญ่

           นักเรียนแยกเรียน

            - พ.ศ.๒๔๙๔     แยกนักเรียนหมู่ที่ ๗ ไปเรียนวัดเชตพน 

            - พ.ศ. ๒๔๙๘    แยกนักเรียนหมู่ที่ ๓    ไปเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ

            - พ.ศ.๒๔๙๙     ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษชั้นเดียว ๕ ห้องเรียน หลังคามุงด้วยไม้เกล็ดโดยความร่วมมือของพระปลัดคำตั๋น    ธมมคุตโต เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด คณะครูและราษฎรหมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๕ ต่อมาทางราชการได้จัดสรรเงินมาทำประตู - หน้าต่าง จำนวน ๔ ,๕๐๐ บาท

             - พ.ศ.๒๕๐๙  เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นปีแรก

             - พ.ศ.๒๕๑๑     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ รุ่นแรกจำนวน ๙ คน เรียนจบหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย

             - พ.ศ.๒๕๑๕     โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ชั้นเดียว ค่าก่อสร้าง ๑๕๘,๕๐๐ บาท

              - พ.ศ.๒๕๑๗    ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ขนาด ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง ค่าก่อสร้าง ๒๙,๑๖๕ บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๑๗

              - พ.ศ. ๒๕๑๘    ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สร้างบ้านพักครู ขนาด ๒ ห้องนอน ใต้ถุนเทคอนกรีต กั้นห้องชั้นล่าง ๑ ห้อง จำนวน ๒ หลัง ( รื้อถอน เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๑ หลัง)

              -  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ขนาด ๒ ห้องนอน ใต้ถุนเทคอนกรีต กั้นห้องชั้นล่าง ๑   ห้อง และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาด ๒  ห้องนอน จำนวน ๓ หลัง

              -  พ.ศ.๒๕๑๙     ได้รับงบประมาณจากสภาจากสภาตำบลแม่ตาวสร้างโรงฝึกงานแบบดัดแปลงพร้อมส้วมขนาด ๒ ที่นั่ง   ปัจจุบันใช้เป็นห้องสมุด  

               -  พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ ๓๑๓ จำนวน ๑ หลัง ค่าก่อสร้าง ๙๐,๐๐๐บาท

               -  พ.ศ.๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ โดยประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยให้โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   ตามลำดับ

               - พ.ศ.๒๕๒๓ ได้มีกฎหมายโดยโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

               - ๒๕๒๕ ได้รับความร่วมมือจาก นพค.ตาก กรป.กลาง มาปรับสนามกีฬา และขุดสระเก็บน้ำไว้ด้านทิศตะวันออกขนาด ๘  x ๒๐ เมตร คิดเป็นเงิน ๒๗ ,๐๐๐ บาท

               - ๒๕๓๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๕๓ คน มี นายนพดล   ใจยะสิทธิ์  เป็นอาจารย์ใหญ่

                - พ.ศ. ๒๕๓๘ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม และส้วมนักเรียนจำนวน ๑ หลัง ๔   ที่นั่ง ค่าก่อสร้าง ๑๘๗,๕๐๐ บาท

                - พ.ศ.๒๕๔๐ ทางราชการอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ขนาด ๙ ห้องเรียน และคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เสาไม้เต็ง ไม้แดง หลังคามุงด้วยสังกะสีกั้นห้องเป็นสัดส่วน ค่าก่อสร้าง ๑๐๕,๔๐๐ บาท

                - พ.ศ.๒๕๔๑ นายชำนาญ แสนจุ้ม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ วันที่ ๒๓   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙ ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ค่าก่อสร้าง ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท

                - พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๖ ขนาด   ๒๑ x ๓๖ เมตรจำนวน ๑ หลัง ค่าก่อสร้าง ๒,๔๖๙,๙๐๐ บาท

                - พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์แบบดัดแปลงเป็นอาคารห้องสมุด ขนาด ๗x๒๗ เมตร     ค่าก่อสร้าง ๑๗๕,๘๐๖   บาท

                - พ.ศ.๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ค่าก่อสร้าง ๑๖๓,๐๐๐ บาท

                - พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง อาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน  ค่าก่อสร้าง ๓๑๙,๐๐๐   บาท

               - พ.ศ. ๒๕๕๒ นางอัมพร ศิริขวัญ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒                

               -ได้รับสนับสนุนสนามเด็กเล่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน  ๗๖๙ ,๒๐๐ บาท รับมอบเมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒   

                - ได้ปรับปรุงอาคารต่างๆ โดยการติดตั้งเหล็กดัด ประตูหน้าต่าง อาคารเรือนพยาบาล ห้องประชุม   ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพัสดุครุภัณฑ์   อาคารอเนกประสงค์ และห้องสมุด โดยเงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว

                - จัดสร้างที่แปรงฟันให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ติดกับอาคารเรือนพยาบาล ค่ารับเหมาก่อสร้าง   ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เสร็จสิ้นในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๒

                - จัดสร้างมณฑปพระพุทธรูปด้านหน้าโรงเรียน (ประตูทางเข้า) ทั้งได้รับบริจาคจาก ร้อยตำรวจ ลือ สุรินทร์ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) และ เงินจาก งบประมาณฯ รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๙,๙๙๙   บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

                - ได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ ชุด เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

                - จัดสร้างที่แปรงฟันให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ติดกับอาคารโรงอาหาร    ค่ารับเหมาก่อสร้างเป็นเงิน   ๓๑ ,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เสร็จสิ้นในเดือน เมษายน ๒๕๕๓

                - ปรับปรุงโรงอาหาร (อาคารปฏิบัติงานเดิม) โดยการปูพื้นกระเบื้อง ตกแต่งห้องประกอบอาหารติดตั้งระบบกรองน้ำ ล้อมรั้วโดยรอบและติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์และจัดซื้อตู้จัดเก็บอุปกรณ์ครัว งบบริจาค เป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๓

               - สร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณ ประตูทางออก   อีก ๑ แห่งด้วย เงินงบประมาณและเงินบริจาคเป็นเงินประมาณ ๑๘,๕๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

               - ปรับปรุงห้องสุขาทุกจุด โดยปรับปูพื้นกระเบื้อง ฝาผนัง จำนวน ๕ หลัง ได้รับรางวัลส้วมยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๓ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   นายสามารถ ลอยฟ้า เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

               - ปรับปรุงและก่อสร้างเสาธง เสาธงประชาธิปไตย พร้อมทั้งตกแต่งสวนหย่อมข้างเสาธง ด้วยเงินบริจาค และเงินงบประมาณ เป็นเงิน    ๘๖,๓๘๔ บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

              -  ปรับปรุงซุ้มพระใหม่ ทั้งหลัง จุดเดิม ข้างเสาธง งบประมาณ ๑๗,๙๒๗   บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

              - สร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณ หลังอาคาร ๒ อีก ๑ แห่ง เงินงบประมาณและเงินบริจาคเป็นเงิน  ๑๘ ,๕๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

              - ปรับปรุงอาคารเก่า เป็นศูนย์แสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และศิลปะด้วยงบประมาณอุดหนุนรายหัว จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

              - สร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณ ประตูทางออกต่อเติมจุดเดิม   อีก ๑ แห่งด้วย เงินผ้าป่าสามัคคีปี๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

              - เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯใต้ร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอด มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม เป็นมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐   บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

              - โรงเรียนดำเนินงานจ้างเหมาจัดทำฐานและโรงเรือนเครื่องกรองน้ำดื่มจากเงินผ้าป่าสามัคคีปี ๕๔ เป็นเงินรวม    ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าโรงเรือนเครื่องกรองน้ำดื่ม เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

              - บริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัด มหาชน ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ โดยดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางโดยรอบและปรับปรุงสนามบาสเกตบอล สนามเปตองให้กับโรงเรียนด้วยงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทบาท) ส่งมอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

              - คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน คณะครูนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาการศึกษา     โดยตั้งวัตถุประสงค์ คือปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๒,๑๙๔ บาท  และคุณภิรมย์ ตาเรือนสอน มอบศาลาภิรมย์ มูลค่า ๓๔,๐๐๐ บาท ให้กับทางโรงเรียน พร้อมด้วยเงินบริจาคทุนการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26