• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

          วิสัยทัศน์  โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมใจพร้อมสู่อาเซียน
          พันธกิจ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน ยึดหลักบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมสู่อาเซียน
         ภารกิจ
       1.  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ตามศักยภาพ มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
       2. บริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆได้อย่างหลากหลาย
       3.  บริหารองค์กรโดยใช้หลักการให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
       4.  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
       5.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ สุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคม             6.  เร่งพัฒนาระบบนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล ส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต