• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนในระบบ EMIS 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 
 .
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563  ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 2 6 10 16
อนุบาล 3 21 9 30
       
ประถมศึกษาปีที่ 1 20 13 33
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 10 26
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 16 25
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 9 21
       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 8 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 14 24
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 14 28
       
รวมทั้งหมด 152 125 277