• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
  309 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนในระบบ EMIS 
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565 
 .
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 2 8 4 12
อนุบาล 3 16 13 29
รวมอนุบาล 24 17 41
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 16 30
ประถมศึกษาปีที่ 2 26 8 34
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 14 33
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 13 29
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 15 22
รวมประถม 97 79 176
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 8 22
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 8 15
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 7 18
รวมมัธยมต้น 32 23 55
รวมทั้งหมด 153 119 272